Aktualno?ci

Informacja

Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie informuje, i? projekt systemowy Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa podkarpackiego powi?zane z potrzebami oraz ze specyfik? realizowanych zada? zosta? zako?czony w dniu 30.06.2015 r. W zwi?zku z powy?szym informujemy, i? w roku 2015 Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej nie przewiduje szkole? dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej. Jednocze?nie zach?camy do odwiedzania naszej strony internetowej www.rops.rzeszow.pl.

 

Konferencja podsumowuj?ca projekt systemowy ROPS w Rzeszowie

W dniu 25.06.2015r. w Hotelu Alabaster w Rzeszowie odby?a si? konferencja podsumowuj?ca projekt systemowy ROPS w Rzeszowie zatytu?owany Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa podkarpackiego powi?zane z potrzebami oraz ze specyfik? realizowanych zada?. Podczas konferencji zosta?y przedstawione efekty dzia?a? zrealizowanych podczas trwania projektu, tj. w latach 2008-2015- szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, specjalistyczne doradztwo oraz promocja ekonomii spo?ecznej. Udzia? w konferencji wzi??o 100 osb z instytucji pomocy spo?ecznej z terenu wojewdztwa podkarpackiego, oraz ca?y zesp? projektowy realizuj?cy projekt systemowy ROPS w Rzeszowie.

Zaproszonych go?ci przywita?a p.o. Dyrektora ROPS w Rzeszowie Pani Barbara Krawczyk, po czym g?os zabrali wszyscy koordynatorzy projektu systemowego podsumowuj?c dzia?ania oraz dziel?c si? swoimi do?wiadczeniami przy realizacji projektu- g?os zabra?y: Pani Beata Kret, Pani Renata Skrabska oraz Pani Marcelina Drath. Kolejn? cz??? stanowi?o przedstawienie efektw wszelkich przedsi?wzi?? dotycz?cych ekonomii spo?ecznej podejmowanych przez Doradcw w projekcie systemowym.
Swoimi wra?eniami z uczestnictwa w poszczeglnych formach wsparcia podzieli?y si? osoby z instytucji pomocy spo?ecznej: Pani Magdalena Jakbska- Dom Dziecka Nasza Chata z Przemy?la, Pani Ma?gorzata Gotfryd MOPS Stalowa Wola oraz Pan Ryszard Wo?oszyn- GOPS Przemy?l.

Podczas konferencji zaprezentowane zosta?y przez Kierownika Wydzia?u Obs?ugi Programw Operacyjnych EFS Pana Adama Koszel? za?o?enia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego dotycz?ce pomocy spo?ecznej, a konferencj? zako?czy? wyk?ad dr Macieja Ulity pt. Wiedza Szansa Sukces.

Poprawiony (poniedziałek, 13 lipca 2015 08:36)

 

W dniach 09.06.2015 oraz 11-12.06.2015 roku odby?y si? spotkania grupowe doradcze zatytu?owane Wsp?praca miedzyinstytucjonalna w zakresie realizacji PAI oraz Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 prowadzone przez Doradcw w projekcie systemowym ROPS w Rzeszowie. W spotkaniu udzia? wzi??o ??cznie 88 osb, pracownikw O?rodkw Pomocy Spo?ecznej i Powiatowych Centrw Pomocy Rodzinie z terenu woj. podkarpackiego.


Spotkanie mia?o na celu omwienie zasad realizacji projektw mo?liwych do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, ktre to zasady zosta?y przedstawione przez Doradcw ROPS, a tak?e zaproszonych go?ci: Pani? Joann? Miela z Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Podkarpackiego oraz Pani? Katarzyn? Olechowsk? Sadowsk? z Wojewdzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie. W nawi?zaniu do projektw z zakresu pomocy spo?ecznej zosta?y rwnie? zaprezentowane zasady realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, ktry stanowi form? partnerstwa mi?dzy OPS a Powiatowymi Urz?dami Pracy.

Do pobrania:

 

W ramach realizowanego przez Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie projektu Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa podkarpackiego powi?zane z potrzebami oraz ze specyfik? realizowanych zada? w dniach 20-21.05.2015 roku zostanie zorganizowane kolejne z cyklu 10 seminariw zaplanowanych w ramach Zadania III pn. Rozwj dialogu partnerstwa i wsp?pracy na rzecz przeciwdzia?ania wykluczeniu spo?ecznemu.

Seminarium zatytu?owane Nowy mieszkaniec w Domu Pomocy Spo?ecznej/?rodowiskowym Domu Samopomocy (20-21.05.2015) odb?dzie si? w Hotelu Villa Riviera, mieszcz?cym si? przy Al. Sikorskiego 118 w Rzeszowie.

Prosimy zaproszone osoby o przes?anie potwierdzenia obecno?ci oraz noclegu (do pobrania poni?ej) poczt? elektroniczn? na adres j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl do dnia 08.05.2015 roku, oraz poczt? tradycyjn? na adres g?wny ROPS w Rzeszowie do dnia 13.05.2015 r.

Prosimy rwnie? o wype?nienie oraz dostarczenie Deklaracji Uczestnictwa na seminarium.

Spotkanie b?dzie dwudniowe, prowadzone przez moderatora/specjalist?. Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie zapewni wy?ywienie i nocleg, koszty dojazdu na spotkanie pokrywa uczestnik.

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa
Potwierdzenie obecno?ci
Konspekt zaj??

 

W zwi?zku z realizacj? projektu systemowego 7.1.3 Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spo?ecznej dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa podkarpackiego powi?zane z potrzebami oraz ze specyfik? realizowanych zada? mam przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie, zaplanowanym do realizacji w 2015 roku pt. Praca z osobami uzale?nionymi i wsp?uzale?nionymi- zadanie 7.

W/w szkolenie trwa 25 godzin dydaktycznych i odb?dzie si? w Rzeszowie. Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Rzeszowie zapewni wy?ywienie oraz nocleg, koszty dojazdu na szkolenia pokrywa uczestnik. W zwi?zku z powy?szym prosz? osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu, b?d?cych jednocze?nie pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy spo?ecznej z terenu wojewdztwa podkarpackiego o przes?anie zg?oszenia na druku do??czonym do niniejszego pisma do dnia 19.03.2015 roku na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszelkie informacje mo?na uzyska? pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania:
Zaproszenie na szkolenie
Formularz zg?oszeniowy

 
Więcej artykułów…
Logo projektu

Wa?ne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia Pa?stwu us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposb dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczane w Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. Mo?ecie Pa?stwo dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.